Lühidalt uuringutest: telefoni-intervjuud

Lühidalt uuringutest: telefoni-intervjuud

Telefonitsi intervjueeritakse nii eraisikuid kui ettevõttete esindajaid. Ettevõtete küsitlemisel kõige tüüpilisemalt kasutatav meetod, kuna nende hulgas veebi-intervjuudele vastamise protsent on madal. 

Telefoni-intervjuu valikul tuleks läbi mõelda  lisaks soovitud valimi kättesaamisele ka sellele, et telefonitsi küsitledes ei saa näidata visuaalseid materjale ning kirjapildist erineva hääldusega sõnadele on vaja juurde kirjutada helistajate jaoks õige hääldus. Viimane on tavapärane brändide nimetuste hääldamisel ning mõnikord ka toodete nimede puhul. Ka lahtiste vastuste puhul peaks arvestama sellega, et vastaja räägib tavaliselt sellise kõnekiirusega, et pikka avatud vastust ei ole võimalik täies mahus välja kirjutada. Pigem siis „muu“ avatud vastusena anda võimalus vastata.

Ettevõttega läbiviidav ankeetintervjuu ei tohiks olla väga pikk – kui tahta põhjalikumat infot, siis kindlasti eelistada süvaintervjuud. Oma kliendi tagasiside küsitlusena saab enamasti väga hea vastamisprotsendi, küll aga peab teadma uuringufirmale kontaktandmeid edastades, kas lepingud/üldtingimused vmt. seda võimaldavad. 

Eraisikutega viiakse telefoni-intervjuusid läbi eelkõige nende hulgas, keda kuigivõrd hästi ei leia internetist, st. eelkõige vanemad inimesed. Samas on telefoni-intervjuud meetodina kindlasti soodsam, kui silmast-silma intervjuusid kodudes läbi viia. Arvamusuuringute puhul näiteks on tihtipeale sellised valimid, kus osa saadakse kätte internetist ning teine osa vastajaid telefonitsi – need on siis enamasti ka üle Eesti elanikkonna esinduslikud või mõne piirkonna/linna suhtes esinduslikud. Brändiuuringutes on telefonitsi küsitlust vähem kasutusel, kuna pildilist materjali ei saa näidata. Samuti on hea teada, et telefonitsi küsitledes võib olla keerulisem noortelt vastuseid saada, kes on pigem internetis paremini leitavad.

Telefoni-intervjuu kaalumisel mõelda läbi, kas saan vastused oma küsimustele (nt. telereklaamiklippi ei näita telefonitsi), kas mu uuringu sihtrühma kättesaamiseks on see optimaalne. Ja alati saab selles osas küsida nõu uuringufirmast.