Lühidalt uuringutest: fookusgrupid

Lühidalt uuringutest: fookusgrupid

Fookusgrupi-intervjuud on kvalitatiivsel meetodil läbiviidav uuring. Fookusgruppe on võimalik läbi viia nii silmast-silma uuringuna kui ka online-uuringuna ja nii era- kui äriklientide hulgas.

 

Fookusgrupi uuringu valiku vajaduse aluseks on soov põhjalikumalt aru saada klientide või potentsiaalse sihtrühma käitumisest, arusaamadest ning hoiakutest. Fookusgrupp tugineb avatud vastustega vestluskavale, millega läbitakse teatud hulk teemasid ning vastajaid julgustatakse vastama kindlasti ka “miks?” küsimustele, et saada teada just erinevaid tagamaid teemadele vastustes.
 


Fookusgrupis saab näidata ka erinevaid visuaalseid materjale ning on kasutusel ka erinevaid viise vastajatelt süvitsi informatsiooni kätte saamiseks, sh. näiteks kastutakse palju nii grupeerimisi, profileerimist kui ka vastandumise jm. tehnikaid.
 
Ka fookusgruppi osalejate leidmisel on oluline väga hea valimi moodustamine – oluline on uuringu eesmärki silmas pidades saada võimalikult erineva profiili ja sotsiaaldemograafilise taustaga vastajaid. Uuringufirmad kasutavad tihtipeale erisuste tagamiseks palju erinevaid värbajaid ja muid metoodikaid. Hea valim tagab ka piisavalt laia skaala erinevaid vastuseid ja ei saa kallutatud tulemusi nagu võib saada ainult sarnaste osalejate või ka uuritava firma toodetega hästi kursis olevaid inimeste uurimisel.
 
Fookusgrupp on tüüpilisem eratarbijate puhul, kuid äriklientuuriga samuti kasutusel kui on vaja saada just arutelu käigus välja tulevat infot ja tekib ka nn. ajurünnakuefekt gruppidest.
 
Online-fookusgruppide eelisteks on võimalus leida kiiremini teatud sihtrühmasid ning sobivam ka näiteks keerulisemate ja delikaatsemate teemade puhul. Samas toodetega seotud fookusgruppe on enamasti mõistlik läbi viia silmast-silma vestlusena ühise laua taga.