Koroonaaja uuringute eripärad

Koroonaaja uuringute eripärad

Viimase paari aasta jooksul on loomulikult palju vähem olnud silmast-silma uuringuid. See tähendab, et vähem on läbi viidud nii kvantitatiivseid küsitlusi kaubanduskeskustes (nt. maitsetestid, exit-uuringud), tänaval ja inimeste kodudes, kuid lisaks ka kvalitatiivsed (fookusgrupid, süvaintervjuud) uuringud on kolinud rohkem internetti.

Varasemalt oli väga tüüpiline eriti ärikliendi süvaintervjuu puhul, et kohtuti silmast-silma. Fookusgruppe viidi läbi ühise laua taga istudes. Aga nüüd vesteldakse nii gruppides kui ühe inimesega interneti videorakenduste abil. Ka telefoni-intervjuud asendavad mõningaid kohtumisi. Samas online isetäidetavate küsimustike puhul on keeruline hinnata, kuna nende populaarsus oli juba eelnevalt kasvutrendis hinna ja kvaliteedi suhte ning andmekogumise kiiruse tõttu.

Miinusteks on sellise trendi puhul muidugi füüsilise toote inimesteni toimetamise keerukus toodete hindamisel ja ka fookusgruppides grupitunnetus on väiksem. Täheldada võib kahjuks ka seda, et rohkem ollakse näiteks telefoni-intervjuudest või silmast-silma uuringutest keeldumisel ebaviiskamad, mida ilmselt põhjustab üldine närviline õhkkond.

Samas on ootamatult olnud ka palju plusse  just fookusgruppide ja süvaintervjuude uuringutes. Näiteks on palju lihtsam saada osalema nooremaid inimesi ja neid ka avameelsemalt vestlema saada. Tundub, et nooremad (st. nii 15-aastne kui ka kuni 30-aastane) tunnevad ennast internetikeskkonnas mugavalt. Samuti on pigem lühenenud selliste uuringute perioodid, kuna grupid saab enamasti lihtamalt kokku, parem anonüümsuse tunne ning “igast asukohast” vestlusesse astumise võimaluse paindlikkus annab ka parema võimaluse äriklientide süvaintervjuudeks. Väga delikaatsete teemade puhul (tervis, sõltuvus vmt) on samuti saanud online intervjuudesse laiema profiiliga valimi, st. ka need, kes muidu ei taha rääkida on nõus üle interneti osalema. Erinevalt telefoni-intervjuudest on võimalik veebis näidata erinevaid videomaterjale, pilte, müügipakkumiste tekste jne.

Ehk siis kui on mõte oma klientidelt või potentsiaalsetelt klientidelt nende hoiakute, soovide või käitumiste kohta uurida, siis ei tasu karta veebis fookusgruppe või süvaintervjuusid lasta läbi viia.