EXPO 2020 tagasiside uuring

EXPO 2020 tagasiside uuring

Uuringu eesmärgiks oli teada saada Dubai EXPO 2020-l osalenud Eesti paviljoni toetanud partnerite rahulolu ja soove seoses korralduse ja paviljoniga. Viilup Uuringud  viis partneritega läbi 6 süvaintervjuud ja 32 telefoni- ja veebi-intervjuud.

Küsitlusele vastanuist kolmveerandi või enama ootus EXPO-le oli toetada Eesti riigi osalemist ja mainet (84%), leida oma toodetele või teenustele ostjaid (81%), leida koostööpartnereid või edasimüüjaid (75%). Üle poolte soovisid veel olla kaasatud (66%) ja saada uusi kogemusi (56%). Vähem tähtis oli investeeringute leidmine (9%). Osad partnerid olid pigem toetavas rollis (9%). Intervjueeritute peamine ootus oli saada tähelepanu, tuntust piirkonnas ja kasulikke kontakte klientide ja edasimüüjate näol.

Üldiselt oli rahulolu EXPO-ga väga kõrge, tervelt 91% küsitlusele vastanuist jäid rahule EXPO-ga. Enim oldi rahul korraldusmeeskonna tegevusega (rahul või väga rahul 97%), eelinfo ja -koolitustega (97%), Eesti paviljoniga üldiselt (94%) ja paviljonis toimunud üritustega (91%).

Graafik 1. Küsitletute rahulolu erinevate aspektidega, vastajaid 32.

EXPO-l osalemine andis küsitletutele peamiselt võimaluse aidata toetada Eesti tutvustamist (88%), potentsiaalseid koostööpartnereid (69%), kasulikke kontakte (66%) ja õppetunde, kuidas paremini osaleda taolistel messidel (66%). Kiideti eelkõige selget ja lihtsat kommunikatsiooni (75%), paviljoni ekspositsiooni (59%) ja suhtlusürituste rohkust (53%).

 

EXPO ületas intervjueeritute ootusi, eriti korraldusmeeskonna töö ja tugi ettevõtetele. Nad olid ise väga aktiivsed ja seetõttu oli saadud ärikontaktide hulk oodatust suuremgi. Palju kiideti korraldusmeeskonna professionaalsust ja kommunikatsiooni ning paviljoni üldmuljet.

 

Graafik 2. Küsitletute hinnangul EXPO korralduses hästi tehtud, vastajaid 32.

Pooled küsitletud leidsid, et edaspidi võiks rohkem organiseerida suhtlusüritusi potentsiaalsete partneritega (50%) ja riigipoolse osalusotsuse teha varem (50%). Oluline on ka lisada ekspositsiooni rohkem atraktsioone (44%) ja ehitada oma paviljon (38%). Sarnaseid ettepanekud tegid ka intervjueeritud.

 

Graafik 3. EXPO korralduses võiks teisiti teha, vastajaid 32.

Enamik küsitletuist plaanib järgmisel EXPO-l osaleda, pigem osaleb 59% ja kindlasti osaleks 22% vastajaist. Pigem ei osaleks 13% ja ei osaleks 6% vastajaist. Viimaste seas oli palju neid, kes ootasid, et neile otsitakse kohapeal partnereid ja nad panustasid pigem ekspositsiooni kui suhtlusesse. Osad intervjueeritud tõid välja, et Jaapani turule sisenemine on keeruline ja sealsel EXPO-l osalemine on kallim, mistõttu nad pigem ei osaleks või pole veel osalemise kohta otsust teinud.

 

Kriitilisi arvamusi oli vähe. Peamiseks tuleviku soovituseks nii intervjuudes kui küsitluses oli, et leitakse paviljonile inspireeriv juhtmõte, mis Eestit hästi tutvustab ning tehakse sinna juurde atraktsioon, mida külastajad soovivad tulla vaatama või kogema. Intervjuudes toodi veel esile, et EXPO külastaja tähelepanu hajub kergesti. Seega peaks ekspositsioon olema inspireeriv ja viie minutiga haaratav.